โรงเรียนวัดขุนจันทร์  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทงาม

สุขภาพอนามัยดี

ก้าวมั่นทันโลกเทคโนโลยี

     
  หน้าแรก