ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ปี พ.ศ.

1

นางทองสุข  พิลานุช

อาจารย์ใหญ่

-

2

ร.ท. แวว  สายสุวรรณ

อาจารย์ใหญ่

-

3

นายพิมพ์  คงชนะ

อาจารย์ใหญ่

-

4

นายทวี  บำรุงพงศ์

อาจารย์ใหญ่

-

5

นายสุ่น  ศรีบุญเรือง

อาจารย์ใหญ่

-

6

นายธนิต  ชุ่มวิเศษ

อาจารย์ใหญ่

-

7

นางสอิ้ง  วนิชสรรพ์

อาจารย์ใหญ่

-

8

นายพร  สิมะเสถียร

อาจารย์ใหญ่

-

9

นายพูลศิริ  ศิริวงศ์

อาจารย์ใหญ่

-

10

นางจำลอง  กัมพลาศิริ

อาจารย์ใหญ่

2522 - 2527

11

น.ส. ละออง  สุวรรณ

อาจารย์ใหญ่

2527 - 2537

12

นางถนอม  แดงประเสริฐ

อาจารย์ใหญ่

2537 - 2540

13

นางสมภูมิ  ไวยธรรม

อาจารย์ใหญ่

2540 - 2543

14

นางจิดาภา  เหมะธุลิน

อาจารย์ใหญ่

2543 - 2546

15

นายไพฑูรย์  เบญจพฤกษชาติ

อาจารย์ใหญ่

2546 - 2550

16

นางสาวกนกวรรณ  วิวัฒน์ธนศิษฏ์

ผู้อำนวยการ

2551 - 2554

17

นายเกียรติชัย ศรีนวกุล

ผู้อำนวยการ

2554-2557
18
นางอรชพร  เปรมโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดขุนจันทร์
2557-2558
19
นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดขุนจันทร์
2558-ปัจจุบัน

 

หน้าแรก