ตารางแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดขุนจันทร์
ปีการศึกษา  2560   (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2560)
ระดับการศึกษา  /  ชั้นปี
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล  1
5
7
12
1
อนุบาล  2
7
5
12
1
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
12
12
24
2
ประถมศึกษาปีที่  1
7
18
25
1
ประถมศึกษาปีที่  2
12
9
21
1
ประถมศึกษาปีที่  3
8
14
22
1
ประถมศึกษาปีที่  4
9
10
19
1
ประถมศึกษาปีที่  5
16
8
24
1
ประถมศึกษาปีที่  6
11
8
19
1
รวมระดับประถมศึกษา
63
67
130
6
รวมทั้งหมด
75
79
154
8


หน้าแรก