นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดขุนจันทร์

นางสาวปรารถนา สุมาลย์กันต์
ครู คศ.2นางสมาพร ภัทรพงศ์กิจ
ครู คศ.2


นางนันทรี ข้อบุบผา
ครู คศ.2

น.ส.ลัดดาวัลย์ โสมโสภา
ครู คศ.2


นางรัชนีกร โพธิศาล
ครู คศ.2


นายธีระศักดิ์ แสนท้วม
ครู คศ.1


นายพงศภัทร์  ทองอบ
ครู คศ.1


นางสาวภาวิณี สืบสวน
ครูผู้ช่วย


นางสาวศิวิมล ดียิ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรรัตน์ ตุลย์ฐิตนันท์
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย พันธ์นิกร
ครูผู้ช่วย

 นางสาวปิยนุช วาทิปประพันธ์
 พนักงานธุรการ

นายประสาท คำสัญญา
พนักงานสถานที่

     นายประยูร ทิพย์กัลยา
พนักงานสถานที


   นางประทีป ทิพย์กัลยา
        พี่เลี้ยง

นางนภัสวรรณ อานนท์
  พี่เลี้ยง