เมื่อครั้งพระมงคลเทพมุนี ( หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ) ได้นำเด็กข้าง

วัดปากน้ำมาสอนหนังสือ อ่านออกเขียนได้ที่ศาลาวัดอัปสรสวรรค์ ( วัดหมู )

เมื่อท่านมารักษาการเจ้าอาวาสวัดขุนจันทร์ได้รวมโรงเรียนประชาบาล

ตำบลปากคลอง ( วัดอัปสรสวรรค์ ) กับ โรงเรียนประชาบาลวัดบางสะแกใน

เข้าด้วยกันที่วัดขุนจันทร์เรียกว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลปากคลอง

บางสะแกในปี พ.ศ. 2479 ได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดขุนจันทร์ขึ้นโดยสังกัด


กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2481ได้โอนการศึกษามา
ขึ้นกับเทศบาลนครธนบุรีเรียกว่าโรงเรียน เทศบาล 30( วัดขุนจันทร์ )

พ.ศ. 2491 กลับไปสังกัดกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2498 กลับมาสังกัด เทศบาล นครธนบุรี พ.ศ. 2510

เข้าสังกัดเทศบาลนครหลวง พ.ศ. 2516 เปลี่ยนแปลงโรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2521

รื้ออาคารไม้และสร้างอาคารตึก 4 ห้องเรียนและ จัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษา – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6