1. พัฒนาและปฏิรูประบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

      2. พัฒนาผู้เรียนใ้ห้มีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักวิถีพุทธ  โดยอาศัย

ความร่วมมือจากวัดและชุมชน

      3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ควบค
ู่

ู่กับพัฒนาสุขภาพจิตตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ         

     4.  พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีโดยให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ต  เข้าสู่การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

     5.  ส่งเสริมความเป็นไทยและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

     6.  พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

 

 

       
    หน้าแรก