1. มุ่งเน้นนักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทยเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. สนองนโยบายกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดหลักนักเรียนเป็นสำคัญ

4. ส่งเสริมและนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อโลก

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประเมินตนเองได้

6. ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีน้ำใจนักกีฬา

    7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามทักษะกระบวนการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียน "

    เก่ง ดี มีสุข"

    8. พัฒนาโรงเรียนด้วยกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

    9. ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

    10. ส่งเสริมให้อนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และรักษ์ สิ่งแวดล้อม

    11. มีความภาคภูมิใจ มีวิถีประชาธิปไตย และดำเนินชีวิตแบบ พอเพียง
     
  หน้าแรก