ปรัชญา ::  มีความรู้  คู่คุณธรรม  ดำเนินชีวิตพอเพียง  :: สีประจำโรงเรียน  ::  เขียว - เหลือง   :: คติพจน์ ::ริเริ่ม  ร่วมพัฒนา  รอบรู้  คู่จริยธรรม ::


 
นายสัญชัย  อำไพจันทรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดขุนจันทร์


 


ต้อนรับ
ผอ.สัญชัย อำไพจันทรกุล

1
   
 
>>กิจกรรมขุนจันทร์ปลอดภัย ลดความเร็วให้หนูหน่อย
   
จัดขึ้นโดยโรงเรียนวัดขุนจันทร์และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อัพเดท:: ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดขุนจันทร์ ๑๑๗๔ ถนนเทอดไท ๒๘ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร :: ๐๒-๔๖๖๓๐๗๕   
e-mail::khunjansc@hotmail.co.th      https://www.facebook.com/khunjansc