โรงเรียนวัดขุนจันทร์  1174 ถนนเทอดไท 28

แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์./โทรสาร  0-2466-3075

     
 

 หน้าแรก